روان تحلیل / مطالب / روانشناسی تحلیلی یونگ / یونگ بلاگ

یی چینگ (31) : شش خطی - شماره 22

1398/04/25

چکیده
ظرافت موفقیت می‌آورد. گرچه که چیزی اساسی و ضروری نیست؛ این تنها زینتی ست و از این قرار باید به طور محدود و تنها در چیزهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد. در سه خطی پائین که آتش باشد خطی ضعیف میان دو خط محکم قرار گرفته و آن‌ها را زیبا کرده است، اما خط‌های قوی محتوای ضروری هستند و خط ضعیف زیبا کننده شکل (فرم) است.

 

نوشته : ش.پ

پی - ظرافت

سه خطی بالا که ان در سکون، کوهستان

سه خطی پائین لی چسبنده- آتش

 

این شش خطی نمایشگر آتشی ست که از ژرفای پنهان زمین بیرون جهیده، کوهستان را، بلندای آسمانی را درخشان، روشن و زیبا کرده است. ظرافت –زیبائی نما- در هر اتحادی، اگر که به هنجار باشد ضروری ست و بیشتر از ناهنجاری و اغتشاش اسباب لذت می‌شود. 

 

 

ظرافت با موفقیت توام است. 

در مسائل کوچک

مطلوب است چیزی را متعهد شد. 

 

ظرافت موفقیت می‌آورد. گرچه که چیزی اساسی و ضروری نیست؛ این تنها زینتی ست و از این قرار باید به طور محدود و تنها در چیزهای کوچک مورد استفاده قرار گیرد. در سه خطی پائین که آتش باشد خطی ضعیف میان دو خط محکم قرار گرفته و آن‌ها را زیبا کرده است، اما خط‌های قوی محتوای ضروری هستند و خط ضعیف زیبا کننده شکل (فرم) است. در سه خطی بالا، کوهستان، خط قوی رهبری را به عهده دارد، پس در اینجا نیز عنصر قوی باید به عنوان عامل تصمیم گیرنده عمل کند. در طبیعت ما نور قوی خورشید را در آسمان می‌بینیم؛ زندگی جهان به آن بستگی دارد. اما این قدرت، این چیز ضروری، تغییر می‌کند و به جای آن ماه و ستارگان جانشینان خوش آیند خورشید هستند. در مسائل انسانی، شکل‌های زیبا‌شناختی هنگامی بوجود می‌آید که سنت وجود داشته باشد، تا کوهستان را که قوی و ابدی ست با زیبائی درخشان خود خوش آیند سازد. با سیرو سلوک کردن در شکل‌های موجودان در آسمان‌ها ما به درکی از زمان و ضرورت‌های تغییر کننده آن می‌رسیم. (یک) 

 

(یک) این شش خطی زیبائی بی‌دغدغه –روشنائی درونی، آرامش بیرونی- را نشان می‌دهد. این عبارت است از بی‌دغدغه گی سیر و سلوک ناب. هنگامی که میل برآسوده است و اراده در آسودگی، عالم به مثابه طرحی متجلی می‌شود. در این وجه عالم زیباست و از تقلا و کوشش بقا برکنار. این جهان هنر است. گرچه که سیر و سلوک به تنهائی اراده را راهنمون به آسودگی مطلق نیست. اراده دوباره بیدار می‌شود، و پس تمامیت زیبائی شکل به گونه آنی از وجد و شعف، تجلی خواهد یافت. با این وصف این هنوز راه حقیقی آزاد شدن نیست. به همین دلیل یک بار که کنفسیوس با کتاب تفال می‌زد، در رویاروئی با شش خطی ظربف بسیار نگران شد. 

 

انگاره

آتش در پائین دست کوه: 

انگاره ظریف. 

از این قرار انسان بر‌تر 

پس از روشن کردن روابط جاری

دست به عمل می‌زند. 

اما او جرئت تصمیم گیری درباره موارد بحث برانگیز را ندارد. 

 

 

آتشی که نورش کوهستان را درخشان کرده و به آن زیبائی بخشیده چندان دور را روشن نمی‌کند؛ به همین طریق زیبائی نما آنقدر کافی هست که مسائل لحظه‌ای را شفاف کرده و نور برآن‌ها بتاباند، اما در باب پرسش‌های مهم نمی‌توان به این طریق تصمیم گرفت. این پرسش‌های طلب صمیمیت بیشتری می‌کنند

 

 

خط ها

نه در خط آغازین یعنی: 

او ظرافت را به انگشتان پای خود می‌افزاید، کالسکه را ترک می‌کند و راه می‌رود. 

 

 

یک تازه کار در مقام فرمانبردار باید به خود زحمت پیشرفت را بدهد. بایستی فرصتی مخفیانه برای آسان کردن راه وجود داشته باشد –که در کالسکه نماد می‌یابد- اما انسان خوددار پذیرش کمکی را که از طریق مشکوکی به دست داده شده خوار می‌دارد. او براین پندار است که پیاده رفتن بسیار بهتر از سفری شیادانه با کالسکه است.

 

شش در خط دوم یعنی: 

به ریش چانه خود ظرافت می‌بخشد. 

 

 

ریش یک چیز مستقل نیست؛ و تنها با چانه تکان می‌خورد. پس فرم به معنای آن است که نمایه صرفا به دلیل محتوائی که به آن وابسته است معنا می‌یابد. ریش یک زینت غیر ضروری ست. مراقبت کردن از آن فقط برای خودش، بدون توجه به محتوای درونی آنکه صرفا یک زینت است، منجر به حالتی از خود خواهی می‌شود.

 

 

نه در خط سوم یعنی: 

با ظرافت و تردامن

مقاومت مداوم باعث خوش اقبالی می‌شود. 

 

این نمایشگر یک موقعیت جذاب در زندگی ست. شخص در افسون زیبائی و حالت شنگولی ناشی از شراب است. این با ظرافت می‌تواند جلوه داشته باشد، اما در عین حال می‌تواند ما را غرق کند. از این قرار اخطار به این معنا نیست که در شادی سستی آور غرق شویم، بلکه باید در حال مقاومت دائمی باقی بمانیم. خوش اقبالی به این بستگی دارد. 

 

 

شش در خط چهارم یعنی: 

ظرافت یا سادگی؟ 

اسبی سفید که گوئی بالدار است می‌آید. 

او یک دزد نیست. 

او در زمان مساعد عشقبازی خواهد کرد. 

 

شخصی در موقعیتی ست که شک و تردید دارد که این بهتر است یا آن: دنبال کردن ظرافت و درخشش ظاهری، یا بازگشتن به سادگی. شک خود منجر به پاسخ یابی می‌شود. تائید از بیرون می‌آید؛ این همانند اسب سفید بالدار می‌آید. رنگ سپید نمایشگر سادگی ست. در گام نخست دست کشیدن از راحتی که باید آن را به دست آورد باعث ناامیدی می‌شود، اما شخص در کنار دوستی که ارتباط حقیقی عاشقانه با او دارد به صلحی ذهنی می‌رسد. اسب بالدار نماد اندیشه هائی ست که از تمامی محدودیت‌های گاهانی (زمانی-مکانی) فرا‌تر می‌رود. 

 

شش در خط پنجم یعنی: 

ظرافت در تپه‌ها و باغ‌ها. 

طاقه ابریشم کم حجم و کوچک است. 

تحقیر، اما در آخر خوش اقبالی. 

 

انسانی از تماس با مردم زمین‌های فرودست، که در جستجوی چیزی جز شکوه و جلال نیستند، کناره گرفته به تنهائی ارتفاعات پناه می‌برد. در آنجا فردی را پیدا می‌کند که میل دارد با او دوست شود. اما هدیه‌ای که باید به پیشکش کند فقیرانه و محدود است، در نتیجه احساس شرمندگی می‌کند. گرچه که هدیه مادی نیست که اهمیت دارد، بلکه صمیمیت حسی ست که معنا دارد، و پس در آخر کار همه چیز به خیر و خوشی ختم می‌شود. 

 

نه در خط ششم یعنی: 

ظرافت ساده. سرزنشی نیست. 

 

اینجا در عالیترین مرحله رشد، تمامی زینت‌ها به دور ریخته می‌شوند. نمایه (فرم) دیگر محتوایش پنهان نمی‌ماند، بلکه ارزش خود را در عالیترین شکل به میان می‌آورد. ظرافت کامل نه به معنای زینت بیرونی مادی، بلکه به معنای سلامتی ساده شکل است.

 

 

با کلیک روی هر کدام از اعداد زیر می توانید توضیحات مربوط به آن شش خطی را مطالعه کنید :

08 07 06 05 04 03 02  01
16
15 14 13 12 11 10  09 
24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33
48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49
64 63 62 61 60 59 58 57