روان تحلیل / مطالب / روانشناسی تحلیلی یونگ / یونگ بلاگ

یی چینگ (46) : شش خطی - شماره 37

1398/04/25

چکیده
بنیاد خانواده متکى‌ست بر روابط میان شوهر و زن. همبستگى که خانواده را مستحکم نگه مى‌دارد متکى‌ست بر وفادارى و مقاومت زن. مکان او درونى (خط دوم) است، در حالى که مکان شوهر بیرونى (خط پنجم) است. در ارتباط با کلان قوانین طبیعى‌ست که شوهر و زن جاى حقیقى خود را اشغال مى‌کنند. در درون خانواده نیازمند یک صاحب اقتدار قوى هستیم. این به وسیله پدر و مادر نمایش داده مى‌شود. اگر پدر به‌راستى پدر باشد و پسر پسر، اگر برادر بزرگ نقش خود را ایفا کرده و برادر کوچک‌تر نقش خود را، اگر شوهر به‌راستى شوهر باشد و زن زن باشد، آنگاه خانواده در نظم است.

 

 

نوشته : ش.پ

جیا ژن - خانواده [ایل و تبار]

سه‌خطى بالائى سون آرام، باد

سه‌خطى پائینى لى چسبنده، آتش

این شش‌خطى نمایشگر قوانین رایج درون خانواده است. خط قوى در بالا نمایشگر پدر است، پائین‌ترین خط پسر است. خط قوى در مکان پنجم نمایشگر شوهر است، خط شکسته در مکان دوم زن را مى‌نمایاند.

 

از سوى دیگر، دو خط قوى پنجم و سوم نمایشگر دو برادر است، و دو خط ضعیف مربوط به آن‌ها در مکان چهارم و دوم زنان آن‌ها را نمایندگى مى‌کند. از این قرار تمامى ارتباطات و نسبت‌هاى خانوادگى نمود مناسب خود را مى‌یابند. هر خط منفرد بر وفق جاى خود شخصیتى دارد. این حقیقت که یک خط قوى در مکان ششم قرار گرفته که در واقع باید خطى ضعیف مى‌بود، اشاره بسیار صریحى به رهبرى توانمندانه رئیس خانواده دارد. در اینجا این خط را نه بر حسب کیفیتش در جاى ششم، بلکه به دلیل کیفیتش در ارتباط با بالا‌ترین جا بررسى مى کنیم. خانواده نمایشگر قوانین در حال عمل میان اعضاى خانه است، که به بیرون از خانواده منتقل شده، دولت و جهان را در نظم نگه مىدارد. نفوذى که از درون خانواده برخاسته به وسیله نماد بادى که آتش به‌وجود آورنده آن است به نمایش گذاشته شده.

 

داورى

خانواده. پشتکار بانوى خانواده مطلوب است. 

 

بنیاد خانواده متکى‌ست بر روابط میان شوهر و زن. همبستگى که خانواده را مستحکم نگه مى‌دارد متکى‌ست بر وفادارى و مقاومت زن. مکان او درونى (خط دوم) است، در حالى که مکان شوهر بیرونى (خط پنجم) است. در ارتباط با کلان قوانین طبیعى‌ست که شوهر و زن جاى حقیقى خود را اشغال مى‌کنند. در درون خانواده نیازمند یک صاحب اقتدار قوى هستیم. این به وسیله پدر و مادر نمایش داده مى‌شود. اگر پدر به‌راستى پدر باشد و پسر پسر، اگر برادر بزرگ نقش خود را ایفا کرده و برادر کوچک‌تر نقش خود را، اگر شوهر به‌راستى شوهر باشد و زن زن باشد، آنگاه خانواده در نظم است.

 

هنگامى که خانواده در نظم است تمام روابط اجتماعى انسان هماهنگ خواهد بود. سه ارتباط از ارتباطات پنجگانه اجتماعى در درون خانواده یافت مى‌شود— این ارتباطات عبارت‌اند از رابطه پدر با پسر که ارتباطى عاشقانه است، ارتباط میان شوهر و زن، که رفتارى توأم با پاکدامنى‌ست، ارتباط میان برادر بزرگ‌تر و کوچک‌تر که ارتباطى توأم با ملاطفت است. حرمت عاشقانه پسر بعد متوجه شاهزاده شده و به وفادارى در انجام وظیفه نمود پیدا مى‌کند؛ رفتار توأم با ملاطفت میان برادران در شکل وفادارى به دوست، و به شخصى بر‌تر از ما، در شکل حرمت گذاشتن گسترش مى‌یابد. خانواده جامعه است در شکل جنینى؛ این خاک ماست که در آن وظایف اخلاقى از طریق علاقه طبیعى سهل شده، و در جمع کوچکى اعمال اخلاقى ایجاد گردیده، و این در بعد، شامل ارتباطات انسانى در کلیت خود مى‌شود. 

  

 

انگاره

باد از آتش سرچشمه مى‌گیرد: 

انگاره خانواده. 

از این قرار انسان بر‌تر در کلام خود جوهره دارد

و تداوم در راه زندگى. 

  

 

گرما انرژى تولید مى‌کند: این با جنبش باد از طریق آتش و نیرو گرفتن از آن نمایانده مى‌شود. این نمایشگر نفوذى‌ست که از درون به بیرون عمل مى‌کند که این حالت در تنظیم خانواده مورد نیاز است. در اینجا نیز نفوذ بر دیگران از درون خود شخص امکان‌پذیر است. در جهت توانمند بودن در تولید چنین نفوذى، کلام شخص باید قدرت داشته باشد و این در حالتى ممکن است که کلام بر یک چیز حقیقى تکیه داشته باشد، چنانکه آتش به منبع آتش گیران تکیه دارد. کلام تنها هنگامى مؤثر است که نامربوط نبوده و به موقعیت ویژه‌اى اشاره داشته باشد. سخنران‌هاى کلى و هشدار‌ها هرچه که باشند تأثیرى خواهند داشت. علاوه بر آن کلام باید از طریق تمامى رفتارهاى شخص توجیهى بیابد، چنانکه باد به دلیل تداومش مؤثر است. فقط رفتار هماهنگ و محکم در دیگران چنان احساسى به‌وجود مى آورد که آن‌ها مى‌توانند آن را اقتباس کرده و از آن پیروى کنند. اگر کلام و رفتار باهم همخوانى و سازگارى نداشته باشند، هیچ تأثیرى ایجاد نخواهند کرد. 

  

 

خط‌ها

نه در خط نخست یعنى: 

با اراده خلوت گزیدن در خانواده. 

پشیمانى ناپدید مى‌شود.

 

 

خانواده بایستى یک واحد خوب شکل گرفته را شکل بدهد که هر کس جاى خود را بشناسد. هر کودک از آغاز باید پیش از آنکه اراده‌اش معطوف به چیزهاى دیگر بشود به قوانین منظم و مستقر خو بگیرد. اگر ما به موقع قوانین درون خانواده را به مورد اجرا نگذاریم، اراده کودک که متوجه افراط شود، هوس‌ها و شهوات در طول زمان قدرتمند‌تر شده، باعث ایجاد مقاومت در کودک گردیده و باعث پشیمانى خواهد شد. اگر ما از‌‌ همان آغاز بر نظم پافشارى کنیم، ممکن است پشیمانى هم شکل بگیرد—در زندگى اجتماعى این‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند- اما پشیمانى همیشه ناپدید مى‌شود و هر چیز در جاى خودش قرار مى‌یابد. زیرا هیچ چیز آسان‌تر از پرهیز از "شکستن اراده کودک" نیست، و در‌‌ همان حال هیچ چیز مشکل‌تر از انجام این‌کار نیست. 

  

 

شش در خط دوم یعنى: 

زن نبایستى پیرو هوس‌هایش بشود. 

او بایستى مسئله خوراک را تمشیت کند. 

پشتکار باعث خوش‌اقبالى‌ست. 

 

زن می‌بایست همیشه از طریق فرمانرواى خانه، چه پدرش، چه شوهرش، یا پسر بالغش هدایت شود. جاى او در خانه است. آنجا، بى‌آنکه جست‌وجو کند، وظایف زیادى براى انجام دادن دارد. او می‌بایست خوراک خانواده و خوراک براى مراسم نذر و قربانى را تمشیت کند. در چنین وضعیتى او به مرکز توجه زندگى اجتماعى و مذهبى خانواده تبدیل خواهد شد، و پشتکار او در این موقعیت اقبال خوش را براى تمام خانه به همراه خواهد داشت. در ارتباط با شرایط کلى، توصیه چنین است که هیچ چیز را به زور جست‌وجو نکند، بلکه با آرامش خود را محدود به وظایفى که بر عهده اوست بکند. 

  

 

نه در خط سوم یعنى: 

هنگامى که خشم بر خانواده غلبه کند، 

خشونت زیاد باعث پشیمانى مى شود. 

با این حال خوش‌اقبالى در پیش روست. 

هنگامى که زن و کودک بازیگوشى و خنده بکنند، 

در آخر کار منجر به حقارت مى‌شود. 

 

  

در خانواده به معناى حقیقى کلمه باید بر خشونت و زیاده‌روى غلبه کرد. خشونت زیاد نسبت به یک هم‌خون نشان دادن منجر به پشیمانى مى‌شود. کار بخردانه ساختن دیوارى قوى‌ست که در درون آن آزادى مطلق حرکت براى هر نفر وجود داشته باشد. اما در لحظات شک و تردید خشونت زیاد، به رغم اشتباهات اتفاقى، مرجح است، چرا که نظم توأم با پشتکار در خانواده، در جائى که ضعف شدید هم وجود داشته باشد منجر به بى آبرویى مى‌شود. 

  

شش در خط چهارم یعنى: 

آن زن جواهر خانه است. 

خوش‌اقبالى بسیار بزرگ. 

 

کامیابى و سعادت خانواده به زن بستگى دارد. کامیابى زمانى ممکن است که دخل و خرج به‌درستى با هم تراز باشد. این منجر به اقبال بسیار خوشى مى‌شود. این خط در فضاى زندگى اجتماعى به کارگزار وفادارى مربوط مى‌شود که تصمیماتش منجر به سعادت عمومى مى‌گردد. 

  

 

نه در خط پنجم یعنى: 

او همانند پادشاهى به خانواده‌اش نزدیک مى‌شود. 

نترسید. 

خوش‌اقبالى. 

 

 

یک پادشاه نماد مردى پدروار است که در ذهن خود به فراوانى مى‌بخشد. او هیچ کارى نمى‌کند که ترسناک جلوه کند؛ بلکه بر عکس، تمام افراد خانواده مى‌توانند به او اعتماد داشته باشند، چرا که عشق بر روابط آن‌ها حاکم است. شخصیت او در خود آزمایشگر نفوذ درست است. 

  

نه در خط بالا یعنى: 

کارهاى او احترام برانگیزند. 

در آخر کار اقبال خوش خواهد آمد. 

  

در آخرین تحلیل، نظم درون خانواده به شخصیت رهبر خانواده بستگی دارد، اگر او شخصیت خود را به گونه‌اى رشد دهد که با ابهت تمام با تکیه بر حقیقت درونى کار کند، همه کار‌ها در خانواده به‌خوبى انجام مى‌گیرد. در موقعیت رهبرى شخص باید بر وفق امکانات خودش مسئولیت بپذیرد. 

 

با کلیک روی هر کدام از اعداد زیر می توانید توضیحات مربوط به آن شش خطی را مطالعه کنید :

08 07 06 05 04 03 02  01
16
15 14 13 12 11 10  09 
24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33
48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49
64 63 62 61 60 59 58 57