روان تحلیل / مطالب / روانشناسی تحلیلی یونگ / یونگ بلاگ

یی چینگ (50) : شش خطی - شماره 41

1398/04/25

چکیده
اگر قدرت پى‌هاى یک ساختمان کاهش یابد و دیوار‌ها تقویت شوند، تمامى ساختار پایدارى خود را از دست مى‌دهد. به همین شکل، کاهشى در رفاه مردم به نفع حکومت به معناى کاهش در کاهش است؛ و تمامیت دستمایه شش‌خطى در این جهت هدایت مى‌شود که چگونه این جابه‌جایى ثروت مى‌تواند اتفاق بیفتد بى‌آنکه باعث کاهش ثروت مردم شده و طبقه پائین سقوط کند.

 

نوشته : ش.پ

سون – کاهش
سه خطى بالایى که‌ان در سکون، کوهستان
سه‌خطى پایین توئى شادى‌آفرین، دریاچه


این شش‌خطى نمایشگر کاهشى از پائین به سود بالاست، چرا که خط سوم، که در اصل قوى‌ست، به سوى بالا‌ترین خط حرکت کرده، و خط بالایى که در اصل ضعیف است جانشین آن شده. آنچه که پائین است به نفع آنچه که در بالاست کاهش یافته. این به معناى کاهش در کاهش است.

 

اگر قدرت پى‌هاى یک ساختمان کاهش یابد و دیوار‌ها تقویت شوند، تمامى ساختار پایدارى خود را از دست مى‌دهد. به همین شکل، کاهشى در رفاه مردم به نفع حکومت به معناى کاهش در کاهش است؛ و تمامیت دستمایه شش‌خطى در این جهت هدایت مى‌شود که چگونه این جابه‌جایى ثروت مى‌تواند اتفاق بیفتد بى‌آنکه باعث کاهش ثروت مردم شده و طبقه پائین سقوط کند. 

 

داورى

کاهش در ترکیب با صمیمیت

آورنده عالى‌ترین بلند اقبالى‌ست

بدون سرزنش. 

باشد که انسان در این (راه) با پشتکار باقى بماند. 

در پیشروى شخص کارى بر عهده مى‌گیرد. 

این چگونه انجام مى‌شود؟ 

بدین‌گونه که دو کاسه کوچک براى ایثار به کار مى‌برد.

 

 

کاهش در تمامى شرایط به معناى چیز بدى نیست. افزایش و کاهش به موقع خود از راه مى‌رسند. مسئله در اینجا داشتن دریافتى از زمان، و پنهان نکردن فقر با تظاهر خالى‌ست. اگر یک زمانى کمبود منابع باعث تظاهر حقیقت درونى بشود، شخص نباید از سادگى خود شرمنده باشد. چرا که سادگى در این حالت‌‌ همان چیزى‌ست که براى تولید قدرت درونى در به عهده گرفتن کار ضرورى‌ست. به‌راستى در اینجا، اگر زیبایى بیرونى تمدن محدود بوده و شاخ و برگ تشریفات مذهبى از سادگى در رنج باشد، نباید نگران بود. شخص باید در فقدان امکانات خارجى بر قدرت درونى تکیه کند؛ پس نیروى محتوایى در جهت سادگى شکل جلوه‌گرى مى‌کند. ابداً نیازى نیست که در برابر نیروى اعلا ظاهر غلط‌اندازى داشته باشیم. حتى در فقر مادى، احساس قلبى مى‌تواند خود را بنمایاند. 

 

انگاره

دریاچه در پایه کوه: 

انگاره کاهش. 

پس انسان بر‌تر خشم خود را مهار مى‌کند

و غرایز خود را مهار مى‌کند. 

 

آب‌هاى دریاچه در کوهپایه بخار مى‌شود. به این ترتیب به سود کوهستان، که از رطوبت آن غنى مى‌شود کاهش مى‌یابد. کوهستان به عنوان نماد قدرتى سرسخت که مى‌تواند دیر خشمگین بشود ویژگى مى‌یابد. دریاچه نماد شادى مهار نشده‌اى‌ست که مى‌تواند به سوى شهوتى هدایت‌شده به هزینه نیروهاى زندگى، سوق یابد. پس کاهش در اینجا یک ضرورت است؛ خشم باید با در سکون قرار یافتن کاهش یابد، غرایز باید با حد و مانع مهار شوند. از طریق کاهش این قدرت‌هاى پائین‌تر روان، وجوه بر‌تر روح غنا مى‌یابد. 

 

 

خط‌ها

نه در آغاز به معناى: 

تند رفتن در هنگامى که کار شخص به پایان رسیده

بلامانع است. 

اما شخص باید نشان بدهد تاچه حد باعث کاهش در دیگران مى‌شود. 

 

 

سودمند و خوب است اگر که انسان، پس از به پایان رساندن کار فورى خود، توانش را در خدمت دیگران به کار انداخته و بدون لاف زدن و یا خودنمایى، اگر نیاز به کمک هست یارى برساند. اما فردى که در موقعیت عالى‌تر است باید در قبول آنچه که به وى مى‌دهند محتاط باشد تا خدمتگزار و یا دوستى که کمک مى‌رساند دچار صدمه نشود. تنها در جایى که این آداب‌دانى احساسى وجود داشته باشد مى‌توان بى‌حد و حساب و بدون درنگ خود را در اختیار دوست گذاشت. 

 

 

نه در خط دوم یعنى: 

پشتکار مطلوب است. 

کارى را برعهده گرفتن باعث بداقبالى‌ست. 

بدون کاهش دادن خود

شخص مى‌تواند بر دیگران بیفزاید. 

 

 

اگر انسانى مى‌خواهد در خدمت دیگران باشد، نیازمند یک خودآگاهى اعلاى ذهنى و یک جدیت مداوم، بدون از دست دادن منزلت خود است. آن کس که خود را کنار مى‌گذارد تا انسان بر‌تر را بالا ببرد باعث کاهش موقعیت خود مى‌شود بدون آنکه به‌راستى کمکى به دیگران بکند. این غلط است. براى انجام کمک حقیقى به دیگرى، شخص باید بدون کاهیدن خود خدمت کند. 

 

 

شش در خط سوم یعنى: 

هنگامى که سه تن با یک دیگر سفر مى‌کنند، 

رقم آن‌ها به یک کاهش مى‌یابد. 

هنگامى که انسانى تنها سفر مى‌کند، 

رفیقى پیدا مى‌کند. 

 

 

هنگامى که سه نفر با یکدیگر هستند حسادت رشد مى‌کند. یکى از آن‌ها باید برود. رابطه خیلى نزدیک تنها میان دو نفر ممکن است. اما هنگامى که شخص تنهاست، بدون شک همراهى مى‌یابد که او را تحسین کند. 

 

 

شش در خط چهارم یعنى: 

اگر شخص عیب‌هاى خود را کاهش دهد، 

باعث مى‌شود که دیگران با شتاب آمده وبه او بپیوندند. 

سرزنشى نیست. 

 

 

 

عیب‌هاى یک انسان حتى علاقمندان حقیقى او را از نزدیک شدن به وى برحذر مى‌دارد. عیب‌هاى او اغلب به دلیل شرایطى که در آن زندگى مى‌کند تقویت مى‌شوند. اما اگر در حقارتى که بدان دچار است خود را وادارد تا آن‌ها را کنار بگذارد، دوستان خوبش را از فشار روانى آزاد کرده و باعث نزدیک شدن سریع آن‌ها به خود مى‌شود، و شادى دوجانبه فراهم مى‌آید. 

 

 

شش در خط پنجم یعنى: 

شخصى به‌راستى بر او مى‌افزاید. 

۱۰ جفت لاک‌پشت نمى‌توانند با آن در تضاد باشند. 

خوش‌اقبالى اعلا. 

 

 

اگر شخصى به دلیل سرنوشتش به خوش‌اقبالى منسوب باشد، بدون شکست به آن مى‌رسد. تمامى اوراد –مثلاً آنهایى که بر لاک لاک‌پشت خوانده شده- همگى علامت‌های خوشى پیروزى را بر وى عرضه مى‌کنند. او نباید از چیزى بترسد، چرا که بخت او از بالا مقدر شده است. 

 

 

نه در خط بالا یعنى: 

اگر شخص بدون محروم کردن دیگران بر خود بیفزاید، 

سرزنشى بر او نیست. 

پشتکار خوش‌اقبالى مى‌آورد. 

در پیشرفت باید کارى بر عهده گرفت. 

شخص مستخدمانى پیدا مى‌کند

اما دیگر خلوتى در خانه ندارد. 

 

 

افرادى در دنیا وجود دارند که براى تمامى عالم برکت به همراه مى‌آورند. هر افزایش قدرتى که براى آن‌ها پیش مى‌آید به تمامى بشریت خیر مى‌رساند و باعث کاهش دیگران نمى‌شود. انسان با پشتکار و جدیت در کار موفقیت را به دست مى‌آورد و یارانى پیدا مى‌کند که به او نیازمندند. اما آنچه او تکمیل مى‌کند تنها امتیاز محدود انحصارى نیست. این یک خیر عمومى‌ست و در اختیار همه کس قرار دارد.

 

 

با کلیک روی هر کدام از اعداد زیر می توانید توضیحات مربوط به آن شش خطی را مطالعه کنید :

08 07 06 05 04 03 02  01
16
15 14 13 12 11 10  09 
24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33
48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49
64 63 62 61 60 59 58 57